مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Offre unique - Espace Total : 20 Go
Trafic Mensuel: Illimité
Sous-domaine: 5
Alias de domaine: 5
Boite Mail: 5 comptes mail 1 Go
Redirections Mail: 5
Bases de données: 2
Applications Web:
Outil de création de site avec plus de 160 Templates métier pour votre site.
Installation de CMS "en 1 clic".

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.122.70) وارد شده است.